Skip to main content

AbbVie – podmínky používání online služeb

Platné od: 1. 1. 2022

Tyto Podmínky používání online služeb řídí váš přístup k webovým stránkám spravovaným společností AbbVie včetně poboček a dceřiných společností (společně označováno jako „AbbVie"), které odkazují k těmto podmínkám používání online (společně uváděno jako „webové stránky AbbVie"). Tyto podmínky používání online se nevztahují na webové stránky AbbVie, které neodkazují na tyto podmínky používání online, na občany Spojených států ani na webové stránky jiných stran, k nimž mohou odkazovat webové stránky AbbVie. Vaše používání webových stránek AbbVie podléhá těmto podmínkám používání online.

Aniž by to bylo na újmu vašim právům podle platných zákonů, společnost AbbVie si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky používání online tak, aby odrážely technologický pokrok, změny zákonů a předpisů a dobrou obchodní praxi. Jestliže společnost AbbVie změní tyto podmínky používání online, aktualizovaná verze těchto podmínek používání online bude odrážet příslušné změny a na takové změny vás upozorníme aktualizací data platnosti na začátku uvedených podmínek používání online. Přístupem k webovým stránkám AbbVie nebo jejich používáním prohlašujete, že jste si přečetli aktuální verzi podmínek používání online, kterou si můžete zobrazit přístupem na webové stránky AbbVie, rozumíte jí a považujete ji pro vás za závaznou. Jestliže nesouhlasíte s těmito podmínkami používání online, nebo pokud jste nespokojeni s webovými stránkami AbbVie, vaší jedinou a výlučnou možností je to, že přestanete používat tyto webové stránky AbbVie.

Odmítnutí odpovědnosti:

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

Ačkoliv se pokoušíme uvádět na webových stránkách nejnovější informace, vztahující se k našim výrobkům a službám, stejně jako další aktuální informace o společnosti AbbVie, nezaručujeme přesnost, účinnost ani aktuálnost všech informací obsažených na webových stránkách AbbVie. Každá osoba přijímá plnou odpovědnost a nese veškerá rizika vzniklá z používání stránek AbbVie. Informace jsou prezentovány v podobě „jak jsou" a mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost AbbVie si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakýchkoliv omezení doplňovat, odstraňovat nebo upravovat informace obsažené ve webových stránkách AbbVie.

ABBVIE NEVYDÁVÁ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU NEBO POVAHY V SOUVISLOSTI S INFORMACEMI NEBO OBSAHEM UVEŘEJNĚNÝMI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ABBVIE. SPOLEČNOST ABBVIE TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÁ PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, SMLOUVY NEBO JINAK, VČETNĚ (BEZ OMEZENÍ) VEŠKERÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, NÁROKŮ NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV DRUHÝCH. SPOLEČNOST ABBVIE NEBUDE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVÍDAT ZA ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU NEBO POVAHY, ZEJMÉNA (BEZ OMEZENÍ) ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU), NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, KTERÉ BY VZNIKLY Z EXISTENCE A POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ABBVIE NEBO INFORMACÍ ČI OBSAHU UMÍSTĚNÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ABBVIE NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, A TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST ABBVIE UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.

Společnost AbbVie neodpovídá za přesnost, účinnost, včasnost a vhodnost jakýchkoliv informací nebo obsahu získaných od třetích stran a neposkytuje v této souvislosti žádné záruky; to platí zejména o veškerých odkazech na stránky jiných partnerů. Není-li na webových stránkách AbbVie uvedeno jinak, společnost AbbVie nebude nijak upravovat, cenzurovat ani jinak kontrolovat či spravovat obsah poskytnutý jinými stranami na kterékoliv stránce, diskusním panelu nebo v podobných fórech umístěných na webových stránkách AbbVie. Takové informace je proto třeba považovat za podezřelé a nejsou schváleny společností AbbVie.

Webové stránky AbbVie mohou obsahovat prohlášení týkající se budoucích vizí společnosti AbbVie. Prohlášení vztahující se k budoucnosti představují rizika a nejistoty. Skutečný vývoj nebo výsledky se mohou od těchto projektovaných výsledků podstatně lišit a závisejí na celé řadě faktorů, zejména na úspěšnosti současných výzkumných programů, na výsledcích probíhajících klinických zkoušek, průběžné komercializaci výrobků, právním schvalování léků, platnosti prosazovaných patentů, stabilitě komerčních vztahů a všeobecných ekonomických podmínkách. Společnost AbbVie má v úmyslu aktualizovat své webové stránky pravidelně, ale nepovažuje za povinnost aktualizovat jakýkoliv obsah.

Vaše používání:

Chápete a uznáváte následující ustanovení a souhlasíte s nimi:

Používáním webových stránek AbbVie souhlasíte, že nebudete nijak poškozovat ani zadržovat naše elektronické informace zveřejněné na webových stránkách AbbVie nebo na kterémkoliv našem serveru. Zavazujete se také, že se nepokusíte obejít žádnou bezpečnostní funkci webových stránek AbbVie a budete respektovat veškeré související místní, státní, federální a mezinárodní zákony, pravidla a předpisy.

Společnosti AbbVie udělujete právo využívat veškerý obsah, který odešlete nebo jinak přenesete na webové stránky AbbVie, které podléhají těmto podmínkám používání online, způsobem, jaký si společnost AbbVie zvolí, zejména právo na kopírování, zobrazování, prezentaci nebo zveřejňování v jakémkoliv formátu, právo na upravování, zapracování do jiného materiálu nebo právo vytváření odvozeného díla založeného na předmětném obsahu. V rozsahu povoleném příslušnými zákony se můžete zříci veškerých morálních práv, která můžete mít k obsahu, který odešlete nebo jinak přenesete na webové stránky AbbVie (pokud k tomu dojde).

Označování produktů:

Názvy produktů, popisy a označování mohou být původem z USA nebo z jiné země původu, která není místem vašeho bydliště. Produkty nemusí být dostupné ve všech zemích nebo mohou být dostupné pod jiným obchodním názvem, v různých účinnostech a pro různé indikace. Řada uvedených produktů je k dostání pouze na lékařský předpis vydaný vaším ošetřujícím lékařem. Není-li výslovně uvedeno jinak a pokud to společnost AbbVie předem neodsouhlasila, žádný z ředitelů, zaměstnanců, zástupců ani obchodníků společnosti AbbVie, jejích dceřiných společností a poboček nejsou oprávněni poskytovat lékařské konzultace, stanovovat diagnózy, léčbu nebo jiné služby, které by mohly jakkoliv vytvořit vztah lékař-pacient prostřednictvím webových stránek AbbVie.

Duševní vlastnictví:

Informace, dokumenty a související grafiky zveřejněné na webových stránkách AbbVie („informace") jsou výhradním vlastnictvím společnosti AbbVie s výjimkou informací poskytnutých jinými stranami na základě smlouvy se společností AbbVie. Povolení využívat informace se uděluje za předpokladu, že (1) výše uvedené upozornění na autorská práva je uvedeno na všech kopiích; (2) používání informací je pouze k informačním a nekomerčním účelům nebo k osobnímu informování; (3) informace nejsou nijak upraveny a (4) žádný obrázek z těchto webových stránek AbbVie není používán odděleně od průvodního textu. Společnost AbbVie neodpovídá za obsah poskytnutý jinými stranami a je zakázáno distribuovat takový materiál bez povolení vlastníka autorských práv k němu. S výjimkou výše uvedeného povolení není žádné osobě udělena žádná výslovná ani předpokládaná licence ani právo k jakémukoliv patentu, obchodní značce nebo jinému vlastnickému právu společnosti AbbVie. Jakékoliv používání obchodní známky AbbVie, obchodních názvů, obchodní úpravy a výrobků na webových stránkách AbbVie je zakázáno bez předchozího písemného schválení společnosti AbbVie, s výjimkou identifikace výrobku nebo služeb společnosti.

Soukromí a zabezpečení:

Společnost AbbVie se zavazuje chránit vaše online soukromí. Chápeme důležitost soukromí našich zákazníků a návštěvníkyů webových stránek AbbVie.

Uznáváte a souhlasíte, že při odesílání osobně identifikovatelných informací na webové stránky AbbVie neexistuje absolutní záruka bezpečnosti, ačkoliv společnost AbbVie využívá postupy zabezpečení, aby zamezila neoprávněnému přístupu nebo zachycování dat. V PŘÍPADĚ NEPRAVDĚPODOBNÉ UDÁLOSTI ZACHYCENÍ NEBO NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU I PŘES NÁMI VYNAKLÁDANÉ ÚSILÍ, SPOLEČNOST ABBVIE NEODPOVÍDÁ ZA TAKOVÉ ZACHYCENÍ NEBO NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP ANI ZA PŘÍPADNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU), KTERÉ MŮŽE ZÁKAZNÍK NEBO UŽIVATEL UTRPĚT; TO PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ABBVIE BYLA PŘEDEM UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ZTRÁT; SPOLEČNOST ABBVIE NEZARUČUJE VÝSLOVNĚ ANI MLČKY, ŽE INFORMACE POSKYTNUTÉ KTERÝMKOLIV ZÁKAZNIKEM NEBUDOU ZACHYCENY NEBO SE NEUSKUTEČNÍ NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NIM, A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY. KAŽDÝ ZÁKAZNÍK ODPOVÍDÁ ZA ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI SVÉHO VLASTNÍHO HESLA.

Omezení odpovědnosti:

Společnost AbbVie nepřebírá žádnou odpovědnost za materiály, informace a názory poskytnuté na webových stránkách AbbVie, umístěné na tyto stránky nebo jinak dostupné jejich prostřednictvím. Spoléhat se na tyto materiály, informace a názory je možné výhradně na své osobní riziko. Společnost AbbVie odmítá veškerou odpovědnost za nehody nebo škody vyplývající z používání webových stránek AbbVie nebo obsahu, který je v nich obsažen.

WEBOVÉ STRÁNKY ABBVIE, OBSAH STRÁNEK, VÝROBKY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ABBVIE NEBO DOSTUPNÉ JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM SE POSKYTUJÍ NA BÁZI „JAK JE" A „JAK JE DOSTUPNÉ" SE VŠEMI CHYBAMI. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLEČNOST ABBVIE ANI JEJÍ DODAVATELÉ ČI JEJICH PŘÍSLUŠNÍ ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI (DÁLE „STRANY ABBVIE") ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU ZA ŽÁDNÝCH PRÁVNÍCH, TEORETICKÝCH OKOLNOSTÍ NEBO VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM VÝŠE UVEDENÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK ABBVIE, OBSAHU TĚCHTO STRÁNEK, JAKÝCHKOLIV SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK PROPOJENÝCH ODKAZY NEBO NEMOŽNOSTÍ JE POUŽÍT. TO PLATÍ ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ VEŠKERÝCH ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, PENÁLNÍCH, NÁHODNÝCH, EXEMPLÁRNÍCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD. TO SE VZTAHUJE ZEJMÉNA NA ÚJMU NA ZDRAVÍ OSOB, ZTRÁTU ZISKŮ NEBO VZNIK ŠKOD V DŮSLEDKU ZPOŽDĚNÍ, PŘERUŠENÍ SLUŽEB, VIRŮ, ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ NEBO ZRUŠENÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE NEBO CHYB, OPOMENUTÍ ČI JINÝCH NEPŘESNOSTÍ VE WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ABBVIE, NEBO OBSAHU STRÁNEK, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JDE O NEDBALOST ZE STRANY ABBVIE A ZDA BYLA SPOLEČNOST ABBVIE UPOZORNĚNA NA MOŽNOST JAKÝCHKOLIV ŠKOD TOHOTO DRUHU. Souhlasíte s tím, že bez ohledu na kterýkoliv zákon, jenž stanoví jiné pravidlo, nemůžete předložit nárok ani vyvolat soudní řízení na základě nebo v souvislosti s webovými stránkami AbbVie nebo těchto podmínek používání online později než jeden (1) rok poté, co vznikla příčina takového nároku. VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE K WEBOVÝM STRÁNKÁM ABBVIE SE MOHOU VZTAHOVAT EXISTUJÍCÍ PRÁVNÍ POZNÁMKY, ODMÍTNUTÍ A DALŠÍ PODMÍNKY.

Obecné informace:

Souhlasíte s těmito Podmínkami používání online služeb a Zásadami ochrany osobních údajů popisujícími smlouvu mezi námi s ohledem na hlavní obsah. Webové stránky AbbVie byly vytvořeny a jsou provozovány v souladu se zákony státu Illinois. Zákony státu Illinois se řídí podmínky uvedených v těchto Podmínkách používání online služeb v rozsahu, ve kterém nejsou tyto zákony státu Illinois potlačeny příslušným povinným zákonem, například zákony na ochranu spotřebitele, které se na vás vztahují. Jestliže soud kompetentní jurisdikce určí, že kterékoliv ustanovení těchto podmínek používání online je neplatné nebo neprosaditelné, souhlasíte s tím, že ostatní ustanovení těchto podmínek používání online zůstávají plně v platnosti a účinnosti.