Skip to main content

Technologie a platformy

Investujeme do průlomových technologií a platforem, abychom podpořili inovace v našem výzkumu a vývoji, které přinesou pacientům lepší řešení jejich zdravotních problémů. 

Doba mimořádných změn

Poslední dvě dekády jsme byli svědky nevídaného rozvoje poznávání biologie člověka a pokroků v lidské genetice, nádorové genomice, biologii kmenových buněk, bioinformatice a systémové biologii, což společně otevírá nové možnosti pro vývoj inovativních terapií. Další pokrok nejen v lékařské chemii, ale i v oblastech jako je proteinové inženýrství, konjugáty protilátek, bispecifické protilátky a imunoterapie umožní dosáhnout v budoucnu nových cílů.
Podívejte se na některé technologie a platformy, které používáme při výzkumu a vývoji inovativních léků.

Proteinové technologie

Jedním ze způsobů, jak zvýšit léčebný potenciál protilátek, je jejich kombinace neboli „konjugace“ s léky, které obsahují tzv. malé molekuly. Tato metoda zlepšuje schopnost protilátky cílit na konkrétní antigen. Dalším způsobem, jak zvýšit léčebný potenciál protilátek, je použití technologie umožňující tvorbu duální specifické protilátky, která cílí na dva antigeny (někdy nazývaná také dual-variable domain antibody - DVD).

Bispecifické protilátky

Naše bispecifická platforma, dříve označována také jako platforma DVD, představuje velmi slibnou technologii. Tato platforma ve skutečnosti umožňuje vytvářet širokou řadu různých bispecifických formátů, z nichž DVD představují jen malou část. Tyto bispecifické formáty mají široké spektrum proteinových vazeb a biologických charakteristik. 

V onkologii pro nás bispecifická platforma neznamená jen pouhou kombinovanou terapii, ale považujeme ji za cestu k novým biologickým přípravkům. Zkoumáme například uplatnění našich bispecifických protilátek ke zvýšení účinku konjugátů protilátek (ADC).
V předklinických systémech se nám podařilo prokázat, že bispecifická protilátka, která se váže na dvě části stejného molekulárního cíle, je buňkami nádoru pohlcena lépe než tradiční ADC. Tímto způsobem lze do buňky dodat větší objem toxinů a zvýšit tak účinnost. 

Podobně lze také bispecifickou protilátku, která se váže na dva molekulární cíle ve stejné nádorové buňce, využít ke zvýšení specificity nádoru a zasáhnout tak cíle, které v normální tkáni vykázaly určitou míru exprese. Pomocí naší bispecifické platformy umíme vytvořit široké spektrum proteinových struktur, které ve výsledku vedou k nové biologii s odlišnými mechanismy účinku. 

Vývoj inovativních cílených léků

Zkoumáme několik nových způsobů podávání léků, které jsou přesnější a účinnější. Naším výzkumem inovativních cílených léků chceme změnit způsob léčby onemocnění - od snížení působení chemoterapie na zdravé buňky až po nové možnosti léčby neurodegenerativních onemocnění.

ADC

ADC jsou osvědčenou technologickou platformou, která přesným zacílením protilátky dodává účinnou látku přímo tam, kde je to potřeba.

ADC využívá vysoce potentní toxin, který nelze podat systémově,
a naváže jej na monoklonální protilátku tak, aby se dostal přímo do nádorových buněk a nepoškodil přitom normální tkáň. Metoda ADC není nová, ale díky pokroku při identifikaci cíle, přípravě protilátek, rozvoji chemie  linkerů a technologie toxinů se z ní teprve nedávno stala slibná platforma.

Objevení a vývoj vysoce specifických monoklonálních protilátek a naše zkušenosti s chemickými a analytickými postupy u malých molekul jsou našimi silnými stránkami a umožnují nám výrazně využívat metodu ADC v našem výzkumu a vývoji. 

Zacílení na nádorové kmenové buňky

Nádorové kmenové buňky jsou příčinou vzniku nádoru. Iniciují
a podporují růst nádoru a jsou stále více odolnější vůči chemoterapii
a radioterapii. Mají schopnost metastázovat a šířit nádorové bujení do celého těla.

Naše léčba, která navazuje na výzkum započatý společností Stemcentrx, umožňuje cíleně dodat do nádorových kmenových buněk účinnou látku, která je zničí. Věříme, že cílení na nádorové kmenové buňky a jejich eliminace umožní pacientům dlouhodobé přežití. 

Přečtěte si více o novém přístupu k nádorovým kmenovým buňkám.

Nanočástice a proteinové kapsle

Pro biologické léky je obtížné proniknout do komplexního a spletitého systému buněk mozku a míchy, který je od krevního systému oddělen zvláštní tzv. hematoencefalickou bariérou. Proto zkoumáme nové způsoby, jak překonat hematoencefalitickou bariéru pomocí nanočástic a proteinových kapslí. Tyto inovativní způsoby podávání léků mohou přinést pokrok ve výzkumu a vývoji nových léčivých přípravků na onemocnění mozku, jako jsou Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba.

Využití síly těla

Čím více rozumíme biologii lidského těla, tím lépe umíme využívat tělo k hledání nových způsobů léčby. Nádorová a imunitně podmíněná onemocnění jsou dvě oblasti, u nichž se díky současnému výzkumu daří nacházet nová řešení. 

Imunoonkologie a imunoterapie

V onkologii usilujeme o aktivování imunitního systému k boji proti nádorům, zatímco u autoimunitních onemocnění chceme aktivitu imunitního systému snížit, aby neškodil tělu napadáním zdravé tkáně. Klíčem k léčbě obou typů onemocnění mohou být imunoterapie.

Například mezi imunitním systémem a nádory probíhá neustálý boj. Nádory využívají různé mechanismy obrany, aby zabránily destrukci imunitními buňkami. Jedním z těchto mechanismů je využití kontrolních receptorů imunitních buněk. Kontrolní molekuly fungují jako klíčové vypínače imunitních buněk a jejich aktivací se blokuje imunitní odpověď na cokoliv, co identifikují jako tělu cizí. Jakmile nádory zaktivují tyto kontrolní body, je pro imunitní buňky obtížné nádor identifikovat jako něco, na co by měly zaútočit, a dochází tím k utlumení jejich aktivity. Největší průlom v imunoterapii proto za poslední roky znamenalo zjištění, že narušení funkce těchto kontrolních receptorů by mohlo aktivovat imunitní buňky a přinést protinádorovou odpověď. 

Protinádorová aktivita inhibitorů kontrolních bodů nám ukazuje, že nádory lze prostřednictvím imunitního systému dostat pod kontrolu. Blokáda kontrolních bodů je ale jen jedním ze způsobů. Kromě ní již několik let zkoumáme také další možnosti léčby. 

Studium střevního mikrobiomu

V posledních letech se klade stále větší důraz na střevní mikrobiom. Bakterie a mikroorganismy v zažívacím traktu zajišťují základní funkce jako zažívání a produkci vitamínů. Možnost snadno přeprogramovat bakterie na vykonávání jiných funkcí mění také způsob, jakým vědci přistupují k závažným onemocněním. Ve spolupráci se společností Synlogic zkoumáme střevní mikrobiom, abychom vyvinuli nové léky k léčbě nespecifických střevních zánětů.

Tajemství výroby léků

Účinnost našich léků se odvíjí od naší schopnosti je dodávat. Neustále hledáme nové způsoby, které umožní námi objevené léky vyrobit v co nejvyšší kvalitě a za dodržení maximálních bezpečnostních standardů. 

Výroba biologických přípravků

Úspěšná výroba biologických léků ve velké míře závisí na reprodukovatelnosti produktu. Pomocí sofistikovaného vývoje buněčných linií, výroby buněčných kultur a řízení kvality se nám podařilo překonat složitost výroby velkých molekul, abychom mohli dodávat tyto léky v konzistentní kvalitě. Naše bohaté zkušenosti s výrobou biologických léků jsme získali při vývoji první plně humánní monoklonální protilátky. I dnes je náš tým, který vyrábí biologickou léčbu, lídrem ve svém oboru a poskytuje vědeckou podporu pro všechny aspekty naší výroby. Spolupracujeme s oddělením výzkumu a vývoje a se smluvními klienty, což nám umožňuje navýšit objem výroby a přemístit výrobu nových produktů do komerčních závodů, řešit technické problémy související s výrobou nebo laboratorními testy a zlepšovat výrobní proces tak, aby vedl k větší efektivitě. Využíváme chemické a fermentační lékové substance, sterilní i nesterilní produkty, metody analytických testů i přístroje, které umožnují podávání léků.

Technologie Meltrex – inovativní složení léků

Běžným problémem ve výzkumu léků bývá nerozpustnost látky ve vodě. To způsobuje, že tělo nedokáže lék vstřebat. Objevili jsme způsob, jak využít technologie extruze taveniny, které se používají po staletí v průmyslu, a uplatnili je v medicíně. Otevřeli jsme tak nové možnosti složení inovativních léků pro pacienty s celou řadou onemocnění, od virových infekcí až po nádory.